ELEVER

EKSAMEN

FIND PRAKTISK INFO HER

Her på siden finder du svar på dine spørgsmål omkring eksamen. Specifik information om den enkelte eksamen i dine fag finder du i den lokale undervisningsplan eller på www.elevplan.dk.

Reglerne gælder for følgende prøver:

 • Grundforløbsprøve (beskrivelsen for vilkår og afvikling findes i Elevplan og i den lokale undervisningsplan)
 • Prøver i grundfag på grundforløb (udføres i henhold til gældende regler for det enkelte grundfag) og hovedforløb
 • Prøver i grundfag valgt som påbygning
 • Fagprøver (Den innovative fagprøve og beskrivelsen af fagprøven findes i Elevplan og den lokale undervisningsplan)
 • Prøver på lederuddannelsen

UDTRÆK

To uger før du skal til eksamen, får du besked om, hvilke fag du skal op i. Hvilke fag der udtrækkes til eksamen afgør ministeriet, som melder dette til underviserne fire uger i forvejen.

INDSTILLING TIL EKSAMEN & PRØVER

SPECIFIKKE KRAV

Skolen indstiller dig automatisk til eksamen, hvis du opfylder de betingelser, der gælder. Betingelserne kan du se i bedømmelsesplanen under den lokale undervisningsplan. Det samme gælder for standpunktskarakterer, som kun gives, hvis du har deltaget i undervisningen og afleveret de opgaver, som det er blevet krævet af dig.

Du kan ikke indstilles til eksamen, hvis specifikke krav til aflevering af fx portfolio, rapporter eller projekter ikke er

opfyldt – og disse danner grundlag eller dokumentation for eksamen. Bliver du ikke indstillet til eksamen, henviser vi dig til den næste ordinære eksamen.

Beviser og gennemførselsdokumenter kan ikke udstedes, hvis ikke du har været til eksamen. Det kan derfor få store konsekvenser for dig, hvis ikke du opfylder betingelserne – og bliver indstillet til eksamen.

FORSKELLIGE PRØVEFORMER

Nogle grundfag har flere mulige prøveformer, og det er din underviser som afgør, hvilken prøveform, der skal bruges. Se mere om de enkelte fags prøveformer i den lokale undervisningsplan.

SÆRLIGE REGLER FOR EUX

SKRIFTLIGE & MUNDTLIGE EKSAMNER

Som EUX elev skal du i løbet af din skoletid til eksamen i 6 af de gymnasiale fag. Det kan være både skriftlige of mundtlige eksamener. Hvilke fag, der ved lodtrækning bliver trukket ud til eksamensfag bestemmes af ministeriet. Herudover skal du aflevere

den store skriftlige opgave, samt et eksamensprojekt, som du skal forsvare mundtligt.

Information omkring de nærmere eksamener udleveres skiftligt at din lærer, og/eller uploades på OneNote.

MERIT ELLER GODSKRIVELSE

Kan du dokumentere, at du tidligere har haft en givent fag på et tilstrækkeligt niveau, kan du få merit for det. Det betyder, at du ikke behøver deltage i undervisning og eksamen. Du skal have bestået faget med 02 (både skriftligt og mundtligt hvis muligt). Bliver det fag, som du får merit for, udtrukket til eksamen – så udgår faget.

MØDETIDER

…FORUD FOR DIN EKSAMEN

Det er dit ansvar at være tilstede – og klar til eksamen på den givne dag og tidspunkt. Vær altid i god tid, og minimum 15 minutter før.

Det gælder både skriftlige og mundtlige eksamener. Kommer du for sent til en eksamen, er det op til den

prøveansvarlige at vurdere, om du alligevel må deltage. Den prøveansvarlige skal sikre, at du ikke har haft adgang til opgavens indhold på forhånd.

Husk desuden at medbringe et studiekort – eller legitimation.

HJÆLPEMIDLER

DETTE KAN DU MEDBRINGE

Som udgangspunkt må du medbringe alle skriftligt, trykte og elektroniske hjælpemidler til en eksamen, med mindre andet er opgivet i fagbeskrivelsen. Find fagbeskrivelse og prøvebeskrivelse hos din underviser.

Har du brug for andre hjælpemidler – kan du søge om dette.

Det gælder særligt elever med specialpædagogisk støtte eller specifikke forudsætninger, der kan sidestilles med dette. De ekstra hjælpemidler kan også være i form af ekstra tid til løsning af opgaven. Vurderes det at du har behov, kan der stilles særlige prøvevilkår for dig. Det må dog ikke påvirke prøvens niveau.

SPROG

Alle eksamener og prøver skal gennemføres på dansk med mindre andet er fremgår af beskrivelsen. Se denne i udleveret materiale.

SKRIFTLIG EKSAMEN

SÅDAN FOREGÅR EKSAMEN
 • Under eksamen må den stillede opgave ikke forlade lokalet. Spørgsmål stilles til den prøveansvarlige så snart opgaven er udleveret. Ved projekter må opgaven forlade lokalet, når den prøveansvarlige giver lov.
 • Har du brug for at komme i kontakt med den prøveansvarlige, rækker du hånden i vejret og venter stille på kontakt. Du må ikke snakke eller give tegn til de andre elever, og du skal huske at vise hensyn til andre elever.
 • Du må ikke forlade lokalet før prøven er afsluttet. Skal du på toilettet, vil du blive fulgt derud.
 • Prøven starter, når prøven er udleveret og gennemgået. Prøven slutter, når tiden er gået. Tidsrammen må ikke overskrides.
 • Den prøveansvarlige må ikke svare på spørgsmål, der omhandler opgaven.
 • Husk at skrive navn, fag og niveau på hvert stykke papir, du afleverer. Husk også at skrive sidetal på. Du skal aflevere alt det, du har fået udleveret – også opgaven. Det gælder også for det, du udskriver.
 • Har du egen computer eller andet elektronik med, kan du først hente det, når prøven er afsluttet for alle. Det gælder også USB-stik og lignende. Vær opmærksom på at mobiltelefoner og andet udstyr med internet IKKE er tilladt.
 • Når du afleverer din besvarelse, skal du skrive under på, at du er færdig. Herefter skal du forlade prøvelokalet.

MUNDTLIG PRØVER

Information omkring forberedelsessted og –tid, eksaminationstid, eksaminationsgrundlag og grundlag for bedømmelse findes i bedømmelsesplanen i den lokaleundervisningsplan.

Det er vigtigt, at der er ro omkring eksamensstedet. Vær derfor stille, når du befinder dig heromkring.

UDEBLIVELSE & SYGDOM

SÅDAN HANDLER DU VED SYGDOM

Bliver du syg inden din eksamen – eller under din eksamen – kan du indstilles til en sygeeksamen. Denne afholdes hurtigst muligt efter den ordinære eksamen. Husk at få en lægeerklæring.

Udebliver du uden at have en gyldig grund (fx sygdom), tæller din eksamen med som ét prøveforsøg. Vær opmærksom på, at du kun har to forsøg.

Du vil først kunne gå til en ny eksamen til den næste ordinære eksamen. Det betyder også, at du ikke få dit skolebevis før eksamenen er bestået.

Består du ikke din eksamen, indstiller vi dig til en reeksamen. Din reeksamen ligger senest tre måneder efter den ordinære prøve.

OVERTRÆDELSE AF EKSAMENSBESTEMMELSER

Det er forbudt at kopiere eller skrive af i din opgave. Får din underviser eller censor en formodning om, at du har snydt – eller uregelmæssigt har fået hjælp, får vores ledelse straks besked.De vil afgøre om din besvarelse kan godkendes eller ej, og hvorvidt du kan gå til eksamen.

DU HAR RET TIL AT KLAGE

SENEST TO UGER EFTER KARAKTER

Vil du klage over din eksamen, skal det ske skriftligt til skolen senest 2 uger efter du har fået din karakter (se bekendtgørelse for prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser).

Din klage skal være begrundende og vedrøre følgende:

 • Prøvegrundlag – herunder prøvespørgsmål, opgaver og lign.
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

Du har ret til at få udleveret en kopi af prøveopgaven samt prøvebesvarelsen.

Skolen afgør klagesagen på baggrund af det, du har skrevet samt din underviser og censors formulering. Afgørelsen kan resultere i en om-bedømmelse, omprøve eller en afvisning af sagen. Du får afgørelsen så snart den er klar.

Skolens afgørelse i sagen kan ankes via Undervisningsministeriet. Det skal du gøre inden 2 uger fra afgørelsen.

KLAGE OVER STANDPUNKTSKARAKTER

HENVEND DIG TIL DIN LÆRER

Klager over standpunktskarakter rettes i første omgang til din lærer for nærmere uddybelse. Ønsker du at fastholde klagen over standpunktskarakteren, skal du aflevere en skriftlig klage til skolen senest 2 uger efter meddelelsen af karakteren. Klagen forelægges den pågældende underviser til skriftlig udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges de for dig, og du har en uge til at kommentere udtalelsen.

Herefter afgør uddannelseslederen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Afgørelsen meddeles såvel elev som underviser. Eventuel anke skal ske til skolens forstander. Endelig afgørelse kan ikke påklages til Undervisningsministeriet.

FEJL & MANGLER I OPGAVEN

Skulle der imod forventning være en fejl eller omstændighed, som har afgørende betydning for din evne til at løse din opgave – det kan være eksterne eller interne fejl, vil det blive vurderet om en omvurdering, omprøve eller ny prøve er nødvendig.

VEJLEDNING & HENVISNING

LÆS MERE OM REGLER FOR EKSAMEN

Er du eller andre i tvivl, eller opstår der problemer ved afholdelse af eksamener og prøver, skal Agroskolens uddannelsesleder kontaktes.

Søg evt. yderligere info i de bekendtgørelser, som ligger til grund for denne skrivelse:

 • Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22. september 2014
 • Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22. september 2014
 • Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 789 af 16. juni 2015
 • Bekendtgørelse af lov om studiekompetencegivende eksamen nr. 961 af 1. september 2014
 • Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 41 af 16. januar 2014
 • Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelse nr. 930 af 3. juli 2013
 • Bekendtgørelse om
 • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20. marts 2007

Eksamensreglement for Agroskolen 2018