ELEVER

UNDERVISNING OG MØDEPLIGT

På Agroskolen er undervisningen obligatorisk, hvilket betyder, at du er studieaktiv og har mødepligt til samtlige undervisningstimer. Med dette menes der:

kalender-s-h

MØDEPLIGT

At du som elev møder op til samtlige undervisningstimer (se dit skema på Docendo).

skriftlig

AFLEVERINGER

At du afleverer planlagte opgaver til tiden.

haand

ENGAGEMENT

At du er forberedt og deltager aktivt i timerne på klassen.

HJEMMEARBEJDE & OPGAVEAFLEVERING

Du har som elev pligt til at lave det hjemmearbejde, som den pågældende uddannelse kræver. Den enkelte elev aftaler omfanget af hjemmearbejdet og opgaver med faglærerne. I de fag hvor bekendtgørelsen foreskriver, at der skal foreligge opgaveafleveringer

har eleven pligt til at aflevere det givende antal opgaver. I modsat fald kan eleven fraskrive sig retten til at indstille sig til eksamen i det pågældende fag. I tilfælde hvor eleven ikke overholder ovenstående, kan eleven erklæres ikke-studieaktiv.

FRAVÆR & SYGDOM

SÅDAN MELDER DU DIG FRAVÆRENDE

Hvis du er syg, skal du meddele det til kontoret. Dette skal ske senest kl. 8.00 samme dag som du er fraværende. Du skal melde dig syg hver dag, du er fraværende. Hvis ikke du husker at registrere dit fravær, og en begrundelse for udeblivelsen, bliver fraværet registreret som ulovligt fravær.Ulovligt fravær vil blive meddelt til din praktikvært, og du risikerer herved at blive trukket i løn.

laege

SYGDOM

Ved længerevarende sygdom vil skolen kræve en lægeerklæring. Udgiften til denne skal du selv betale.

team

VIKAR

I tilfælde af lærersygdom vil der som udgangspunkt blive indsat en vikar.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING

LOVLIGT FRAVÆR VED SÆRLIGE LEJLIGHEDER

Der bevilges normalt ikke fritagelse for undervisningen. Enkelte undtagelser kan dog gøre sig gældende fx indkaldelse til retten, aftale med speciallæge, aflæggelse af køreprøve (ikke køretimer), specielle familie- eller sygdomsforhold. Fritagelse for undervisningen vil altid være en individuel vurdering som afgøres af skolens ledelse.

KONSEKVENSER AF IKKE-STUDIEAKTIVITET

SE FORLØBET NEDENFOR

Hvis du ikke overholder ovenstående regler om studieaktivitet gælder følgende (praktikværten vil altid være oplyst om elevens givende situation – specielt ved ikke-studieaktivitet):

verbal

ADVARSEL #1

Mundtlig advarsel

skriftlig

ADVARSEL #2

Skriftlig advarsel

coins

ADVARSEL #3

Afbrydelse af
SU / Løn

bortvisning

ADVARSEL #4

Uddannelsesafbrud og bortvisning fra Agroskolen