Her kan du se datoer for skolestart, feriedage og afslutning.

Kalenderen gælder KUN for grundforløbene på Agroskolen. 

 

Skoleåret 2024/2025

Skolestart GF216. januar 2024
Vinterferie10.-18. februar 2024 (alle dage inkl.)
Påskeferie23. marts - 1. april 2024 (alle dage inkl.)
St. BededagAlm. skoledag i 2024
Kr. Himmelfartsferie9.-12. maj 2024
2. Pinsedag20. maj 2024
Slut GF221. juni 2024
Skolestart GF1+GF26. august 2024
Efterårsferie12.-20. oktober 2024 (alle dage inkl)
Juleferie21. december 2024 - 1. januar 2025 (alle dage inkl.)
Slut GF1+GF29. januar 2025

Har du en uddannelsesaftale?

Feriekalenderen viser, hvornår du har fri fra undervisning på skolen.
Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du aftale med din virksomhed, om du kan holde ferie eller skal arbejde. Det gælder for de ferier, hvor der indgår hverdage (ikke helligdage).


Der er mødepligt til al undervisning. Du skal give skolen besked, hvis du af en eller anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen eller andre studieaktiviteter.

Hvis du bliver syg, skal du indtaste din fraværsmelding på ludusweb.herningsholm.dk inden kl. 9 på første og alle efterfølgende sygedage. Vælg AD-login.

Andre fraværsmeddelelser skal også indtastes på ludusweb.herningsholm.dk i god tid tid inden fraværet.


Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, skal du i oplæring. Der er rift om de dygtige landbrugselever, så du har gode muligheder for at finde en læreplads. Vi kan også hjælpe dig. 


Når du går på grundforløb, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed for at få løn.
Hvis du ikke har det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år. 

Når du går på hovedforløbet får du løn.

Du kan få billig transport, hvis du går på grundforløb eller ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
Læs mere og søg om Ungdomskort på ungdomskort.dk.

Hvis du har en uddannelsesaftale, kan din virksomhed kan få tilskud til dine transportomkostninger. Din virksomhed kan læse mere om, hvordan de gør på atp.dk.


Specifik information om den enkelte eksamen i dine fag finder du i den lokale undervisningsplan for din uddannelse. 

Generel information om eksamen finder du i bjælken nedenfor.

Udtræk

To uger før du skal til eksamen, får du besked om, hvilke fag du skal op i. Hvilke fag der udtrækkes til eksamen afgør ministeriet, som melder dette til underviserne fire uger i forvejen.


Indstilling til eksamen og prøver

Skolen indstiller dig automatisk til eksamen, hvis du opfylder de betingelser, der gælder. Betingelserne kan du se i bedømmelsesplanen under den lokale undervisningsplan.

Det samme gælder for standpunktskarakterer, som kun gives, hvis du har deltaget i undervisningen og afleveret de opgaver, som det er blevet krævet af dig.

Du kan ikke indstilles til eksamen, hvis specifikke krav til aflevering af fx portfolio, rapporter eller projekter ikke er opfyldt – og disse danner grundlag eller dokumentation for eksamen. Bliver du ikke indstillet til eksamen, henviser vi dig til den næste ordinære eksamen.

Beviser og gennemførselsdokumenter kan ikke udstedes, hvis ikke du har været til eksamen. Det kan derfor få store konsekvenser for dig, hvis ikke du opfylder betingelserne – og bliver indstillet til eksamen.

 

Forskellige prøveformer  

Nogle grundfag har flere mulige prøveformer, og det er din underviser som afgør, hvilken prøveform, der skal bruges. Se mere om de enkelte fags prøveformer i den lokale undervisningsplan

 

Særlige regler for EUX 

Som EUX elev skal du i løbet af din skoletid til eksamen i 6 af de gymnasiale fag. Det kan være både skriftlige of mundtlige eksamener. Hvilke fag, der ved lodtrækning bliver trukket ud til eksamensfag bestemmes af ministeriet.

Herudover skal du aflevere den store skriftlige opgave, samt et eksamensprojekt, som du skal forsvare mundtligt.

Information omkring de nærmere eksamener udleveres skiftligt at din lærer.

 

Merit 

Kan du dokumentere, at du tidligere har haft en givent fag på et tilstrækkeligt niveau, kan du få merit for det. Det betyder, at du ikke behøver deltage i undervisning og eksamen. Du skal have bestået faget med 02. Bliver det fag, som du får merit for, udtrukket til eksamen – så udgår faget.

 

Mødetider … forud for din eksamen

Det er dit ansvar at være tilstede – og klar til eksamen på den givne dag og tidspunkt. Vær altid i god tid, og minimum 10 minutter før.

Det gælder både skriftlige og mundtlige eksamener. Kommer du for sent til en eksamen, er det op til den prøveansvarlige at vurdere, om du alligevel må deltage.

Den prøveansvarlige skal sikre, at du ikke har haft adgang til opgavens indhold på forhånd.

Husk desuden at medbringe et studiekort – eller legitimation.

 

Hjælpemidler – det kan du medbringe

Som udgangspunkt må du medbringe alle skriftlige, trykte og elektroniske hjælpemidler til en eksamen, med mindre andet er opgivet i fagbeskrivelsen. Find fagbeskrivelse og prøvebeskrivelse hos din underviser.

Har du brug for andre hjælpemidler – kan du søge om dette.

Det gælder særligt elever med specialpædagogisk støtte eller specifikke forudsætninger, der kan sidestilles med dette.

De ekstra hjælpemidler kan også være i form af ekstra tid til løsning af opgaven. Vurderes det at du har behov, kan der stilles særlige prøvevilkår for dig. Det må dog ikke påvirke prøvens niveau.

 

Sprog 

Alle eksamener og prøver skal gennemføres på dansk med mindre andet er fremgår af beskrivelsen. Se denne i udleveret materiale.

 

Skriftlig eksamen

•Under eksamen må den stillede opgave ikke forlade lokalet. Spørgsmål stilles til den prøveansvarlige så snart opgaven er udleveret. Ved projekter må opgaven forlade lokalet, når den prøveansvarlige giver lov.

•Har du brug for at komme i kontakt med den prøveansvarlige, rækker du hånden i vejret og venter stille på kontakt. Du må ikke snakke eller give tegn til de andre elever, og du skal huske at vise hensyn til andre elever.

•Du må ikke forlade lokalet før prøven er afsluttet. Skal du på toilettet, vil du blive fulgt derud.

•Prøven starter, når prøven er udleveret og gennemgået. Prøven slutter, når tiden er gået. Tidsrammen må ikke overskrides.

•Den prøveansvarlige må ikke svare på spørgsmål, der omhandler opgaven.

•Husk at skrive navn, fag og niveau på hvert stykke papir, du afleverer. Husk også at skrive sidetal på. Du skal aflevere alt det, du har fået udleveret – også opgaven. Det gælder også for det, du udskriver.

•Har du egen computer eller andet elektronik med, kan du først hente det, når prøven er afsluttet for alle. Det gælder også USB-stik og lignende. Vær opmærksom på at mobiltelefoner og andet udstyr med internet IKKE er tilladt.

•Når du afleverer din besvarelse, skal du skrive under på, at du er færdig. Herefter skal du forlade prøvelokalet.

 

Mundtlige prøver

Information omkring forberedelsessted og –tid, eksaminationstid, eksaminationsgrundlag og grundlag for bedømmelse findes i bedømmelsesplanen i den lokaleundervisningsplan.

Det er vigtigt, at der er ro omkring eksamensstedet. Vær derfor stille, når du befinder dig her omkring.


Udeblivelse ved sygdom

Bliver du syg inden din eksamen – eller under din eksamen – kan du indstilles til en sygeeksamen. Denne afholdes hurtigst muligt efter den ordinære eksamen. Husk at få en lægeerklæring.

Udebliver du uden at have en gyldig grund (fx sygdom), tæller din eksamen med som ét prøveforsøg. Vær opmærksom på, at du kun har to forsøg. Du vil først kunne gå til en ny eksamen til den næste ordinære eksamen. Det betyder også, at du ikke få dit skolebevis før eksamenen er bestået.

Består du ikke din eksamen, indstiller vi dig til en reeksamen. Din reeksamen ligger senest tre måneder efter den ordinære prøve.

 

Overtrædelse af eksamensbestemmelser

Det er forbudt at kopiere eller skrive af i din opgave. Får din underviser eller censor en formodning om, at du har snydt – eller uregelmæssigt har fået hjælp, får vores ledelse straks besked. De vil afgøre om din besvarelse kan godkendes eller ej, og hvorvidt du kan gå til eksamen.

 

Du har ret til at klage

Vil du klage over din eksamen, skal det ske skriftligt til skolen senest 2 uger efter du har fået din karakter (se bekendtgørelse for prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser).

Din klage skal være begrundende og vedrøre følgende:

•Prøvegrundlag – herunder prøvespørgsmål, opgaver og lign.

•Prøveforløbet

•Bedømmelsen

Du har ret til at få udleveret en kopi af prøveopgaven samt prøvebesvarelsen.

Skolen afgør klagesagen på baggrund af det, du har skrevet samt din underviser og censors formulering. Afgørelsen kan resultere i en om-bedømmelse, omprøve eller en afvisning af sagen. Du får afgørelsen så snart den er klar.

Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen om grundfag i erhvervsuddannelserne, for så vidt angår retslige mangler, skal indgives til skolen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen inden 10 dage klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse.

Klager over standpunktskarakter rettes i første omgang til din lærer for nærmere uddybelse. Ønsker du at fastholde klagen over standpunktskarakteren, skal du aflevere en skriftlig klage til skolen senest 2 uger efter meddelelsen af karakteren.

Klagen forelægges den pågældende underviser til skriftlig udtalelse. Når udtalelsen er modtaget, forelægges de for dig, og du har en uge til at kommentere udtalelsen.

Herefter afgør uddannelseslederen på grundlag af elevens klage, underviserens udtalelse og elevens evt. kommentarer klagesagen. Afgørelsen meddeles såvel elev som underviser. Eventuel anke skal ske til skolens forstander. Endelig afgørelse kan ikke påklages til Undervisningsministeriet.

 

Fejl og mangler i opgaven

Skulle der imod forventning være en fejl eller omstændighed, som har afgørende betydning for din evne til at løse din opgave – det kan være eksterne eller interne fejl, vil det blive vurderet om en omvurdering, omprøve eller ny prøve er nødvendig.


DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN / FRAVÆRSBESKED

Der er mødepligt til al undervisning. Du skal give skolen besked, hvis du af en eller anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen eller andre studieaktiviteter.

Fravær registreres for hver time, hvad enten der er tale om sygdom eller anden form for fravær, og skolen kan udelukke elever, der har uacceptabelt fravær, fra fortsat undervisning. Du har pligt til at underrette skolen i tilfælde af sygdom eller andet fravær.

Hvis du bliver syg, skal du indtaste din fraværsmelding på ludusweb.herningsholm.dk inden kl. 9 på første og alle efterfølgende sygedage. Vælg AD-login.

Andre fraværsmeddelelser skal også indtastes på ludusweb.herningsholm.dk i god tid tid inden fraværet. Download folder om fravær og udmeldelse

For sengeliggende skolehjemselever under 18 år kan uddannelseslederen skrive under. For elever med uddannelsesaftale gælder, at sygemelding skal foretages til både skolen under et skoleophold og til din mester.

Et fravær, der ikke er dokumenteret, betragtes som ulovligt fravær.

Fritagelse for en del af en undervisningslektion kan gives af den enkelte lærer – fritagelse for hele lektioner eller enkelte hele dage af uddannelseslederen. Kun i helt specielle tilfælde kan der påregnes fritagelse for undervisningen i længere perioder og kun efter forudgående aftale med uddannelseslederen. Alle anmodninger om fritagelse for undervisning på hele dage eller perioder søges på en fritagelsesattest forudgående og senest 2 dage, før fritagelsen skal gælde. 


ANDRE REGLER

 

Sikkerhed på værkstederne

Under arbejde i visse værksteder kræves der sikkerhedsmæssig forsvarlig påklædning og fodtøj. Dette er afhængigt af værkstedstypen. 

 

Alkohol og rusmidler

Det medfører bortvisning at indtage alkohol i undervisningstiden eller på tidspunkter, der kan sidestilles hermed, f.eks. studierejser og ekskursioner.

Det er heller ikke tilladt at møde til undervisning i alkoholpåvirket tilstand. Det medfører bortvisning at opbevare, indtage eller være påvirket af hash eller andre stoffer på skolens område. Dette gælder også ved arrangementer, der er placeret uden for skoletiden.

Hvis der opstår mistanke om, at du i skoletiden er i besiddelse af/under påvirkning af enten alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler, forbeholder skolen sig ret til at teste dig. Rundering med narkohund kan finde sted.

I undervisningstiden er brug af mobiltelefoner ikke tilladt, og de skal være slukkede.

Skolen er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, hvor den enkeltes adfærd har betydning for andres udviklingsmuligheder, trivsel og tryghed.

Derfor skal samværet være præget af gensidig respekt. Dette betyder, at ingen elever, lærere, øvrige ansatte eller andre der færdes på skolen må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende handlinger.

Skolen accepterer ikke adfærd, der indebærer trusler om vold, udøvelse af vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med ritualer, sportsdage, særlige festdage og lignende.

Der skal vises hensyn, omtanke og respekt, når det gælder andres aktive deltagelse i undervisningen, når det gælder optræden ved skolesamlinger eller andre underholdende indslag, og når det gælder omtale af andre mennesker i publikationer som f.eks. Blå Bog eller medier som f.eks. Facebook. Nedsættende omtale af eller chikane mod andre via internet, interne netkonferencer, e-mails, sms, billedoptagelser på mobiltelefoner, billeder på internettet og lignende samt brug af ringeagtende eller kønsdiskriminerende udtryk om andre tolereres ikke.

Skolen forventer, at den enkelte elev forstår at trække grænsen mellem, hvad der kan opfattes som humoristiske indslag og påfund, og hvad der har karakter af grov eller ondskabsfuld optræden over for andre. I tilfælde af uenighed om, hvor denne grænse går, skal man rette sig efter de anvisninger, der gives af skolens ledelse og lærere. Skolen forventer, at alle er interesserede i, at de lokaler, man skal opholde sig i, er ordentlige og ryddelige og derved fremtræder så tiltalende og indbydende som muligt.

En forudsætning herfor er, at alle medvirker hertil blandt andet ved, at man er skånsomme overfor møbler og inventar samt undlader at henkaste papir og affald, men benytter de opstillede papirkurve og anvender de udenfor opstillede. Skolen forbeholder sig ret til at opkræve eventuel erstatning/bortvise elever, såfremt eleven groft forsømmer sig mod skolens udstyr/inventar.

Enhver overtrædelse af skolens ordensreglement og rygepolitik vil, hvis tilrettevisning eller advarsel ikke hjælper, kunne medføre bortvisning fra skolen.

Fri og uhindret kommunikation samt hensynet til identifikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne*, næse eller mund under deltagelse i undervisningen og på skolens område generelt.
Påbudt sikkerheds- og arbejdsbeklædning er undtaget.
Hvis reglerne ikke overholdes, iværksætter skolen sanktioner i form af afvisning, midlertidig udelukkelse fra undervisningen eller bortvisning.
*) Det er tilladt at bære solbriller udendørs uden for undervisningen. 


SKOLENS RYGEPOLITIK – POLITIK OM RØGFRI SKOLETID

Fra 1. august 2021 er Herningsholm ikke kun røgfri ude og inde, men også i skole- og arbejdstiden.

Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte, kursister eller gæster på Herningsholm må ryge, dampe eller snuse i skole- og arbejdstiden – og hverken på eller uden for matriklen.

Det omfatter alle tobaksrelaterede produkter. Med tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lignende. Det gælder også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin.

Overtrædelse af reglerne vil medføre advarsler, samtaler og i værste fald bortvisning fra uddannelsen.

Skolen orienterer løbende om røgfri skoletid gennem skiltning, relevante medier og skolens personale.

 

Hvorfor må Herningsholm bestemme, at jeg ikke må ryge både på og uden for skolens område i skoletiden?

Røgfri skoletid indføres som led i en national tobakshandlingsplan, der er vedtaget af regeringen og et flertal af Folketingets partier. Tiltaget omfatter rygning i skoletiden både på og uden for skolens matrikler.

 

Gælder røgfri skoletid også beboere på skolehjem?

Ja, røgfri skoletid gælder også skolehjemmets beboere i både Herning og Hammerum. Skolehjemmets beboere kan benytte tobaksrelaterede produkter uden for skolens matrikler efter skole- og arbejdstid.

 

Må jeg ryge på studieture og til fester?

Ved studieture, ekskursioner og konferencer gælder røgfri skole- og arbejdstid i den programlagte undervisningstid. Ved fester, svendeprøver, caféer og lignende er det tilladt at benytte tobaksrelaterede produkter uden for skolens matrikler efter skole- og arbejdstid.

 

Er der steder, hvor jeg må ryge?

Nej, det er ikke tilladt at ryge hverken indenfor eller udendørs på skolens områder i det tidsrum, hvor du er i skole, på kursus, på besøg eller på arbejde på Herningsholm.

 

Kan jeg ryge uden for Herningsholms matrikler?

Nej, det er ikke tilladt at ryge i det tidsrum, hvor du er i skole, på kursus eller på arbejde på Herningsholm. Det gælder også, hvis du tager andre steder hen.

 


Anvendelse af skolens computere

Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere må kun bruges i forbindelse med undervisning og informationssøgning samt andet for skolen relevant arbejde. Al anden brug må således ikke finde sted. Vi har som erhvervsskole adgang til undervisningsministeriets sektornet og dermed til internettet på fordelagtige betingelser, fordi det er beregnet til undervisning. Derfor skal maskinerne kun anvendes til undervisningsformål.

Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning. 

Computerne må ikke benyttes til private spil, kopier af brugerprogrammer må ikke medbringes, og i det hele taget skal de regler, der udstikkes vedr. computernes brug, følges. Overtrædelse af disse regler vil ved særligt grove overtrædelser – f.eks. hackervirksomhed – medføre udelukkelse fra at anvende skolens dataudstyr. Skolens it afdeling overvåger samtlige maskiner, og brugeres adfærd på nettet gemmes i log.

Alle skal overholde almindelig god EDB-etik på internettet. Man må f.eks. ikke sende anonym post eller på anden måde genere andre brugere af nettet. Almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.m. skal overholdes. Kopiering til eget brug er dog almindeligvis accepteret.

Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig, urimelig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, herunder brug, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som man foretager (udtalelser, kopiering m.m.). Undgå unødig udskrivning – vær økonomisk og økologisk! I det hele taget: vis respekt og hensynsfuldhed overfor både mediet og dine medbrugere.

Skolen har som ”Statsinstitution” ikke lov til at tegne forsikringer, der dækker elever. Det drejer sig f.eks. om:

  1. Tyveri. Hav aldrig værdigenstande med dig, som ikke er strengt nødvendige for dig i løbet af dagen. Sørg for at have de nødvendige værdigenstande med dig eller lås dem ind i et af de skabe, der er stillet til rådighed.
  2. Tilskadekomst ved arbejdet i skolens værksteder

Følg altid de sikkerhedsmæssige foreskrifter – spørg hellere læreren én gang for meget end én for lidt.

Skolen anbefaler, at du har en fuldtids ulykkesforsikring.

It-løsningen, dvs. hardware og software i form af pc’er, lokalnet, internet og printere, er anskaffet til brug for undervisningen på Herningsholm Erhvervsskole. Herningsholm Erhvervsskoles udstyr må ikke benyttes til andre aktiviteter end:

  1. Undervisning
  2. Løsning af stillede opgaver til støtte for undervisningen
  3. Egne fagligt relaterende eksperimenter

Kommerciel brug er ikke tilladt. Skolens udstyr må naturligvis kun benyttes til lovlige aktiviteter.

Adgang til Herningsholm Erhvervsskole it-løsning, forudsætter studieaktivitet på Herningsholm Erhvervsskole.

Billedlegitimation bør til enhver tid medbringes på Herningsholm Erhvervsskole, idet man kan blive bedt om identifikation mht. ens forhold til Herningsholm Erhvervsskole.

Herningsholm It-center kan til enhver tid logge og undersøge samtlige aktiviteter, der finder sted på Herningsholm Erhvervsskoles udstyr. Hvis der under disse kontroller findes piratsoftware og andet ulovligt materiale er Herningsholm It-center i sin ret til at fjerne disse og uden varsel indberette den pågældende studerende til relevante myndigheder.

Hvis en studerende forhindrer denne kontrol ved eksempelvis at fjerne Herningsholm It-centers rettigheder til filer og data på Herningsholm Erhvervsskole it-løsning, betragtes dette som misbrug på linie med alle andre overtrædelser og kan i yderste konsekvens føre til tab af brugernavn og evt. bortvisning fra uddannelsen.

Brugerid og password er personligt og må ikke overdrages til andre. Man forpligter sig til at skifte password jævnlig for at sikre, at ingen andre kender dette. Ved misbrug eller mistanke om misbrug skal man øjeblikkeligt underrette
Herningsholm It-center.

Alle studerende på Herningsholm Erhvervsskole har adgang til et personligt katalog på serveren. Dette personlige katalog er ikke tilgængeligt for andre end personen selv og Herningsholm It-center. Hvis en studerende på uretmæssig vis får adgang til andres data, betragtes dette som misbrug.

Hvis en studerende benytter Herningsholm Erhvervsskoles udstyr til at skaffe sig adgang eller forsøge at skaffe sig adgang til it-løsninger, som denne ikke retsmæssigt har adgang til, vil de relevante system ejere samt eventuelle
myndigheder i yderste konsekvens blive underrettet. Dette indebærer, at det er forbudt at:

  1. Kopiere skolens programmer
  2. Indlægge andre programmer på skolens udstyr af nogen art, herunder spil, shareware og freeware programmer. I særlige tilfælde kan indlæggelse af specifikke programmer aftales med Herningsholm It-center.
  3. Ændre i opsætningerne på pc’erne
  4. Sende SPAM-mail til andre både interne - & eksterne brugere.

Hvis Herningsholm Erhvervsskole konstaterer ulovlige aktiviteter, kan den studerendes navn samt beskrivelsen af aktiviteterne i yderste konsekvens blive overgivet til relevante interesseorganisationer og/eller myndigheder.

Opkobling af privat udstyr til Herningsholm Erhvervsskoles it-løsning må alene ske trådløst. Der må under ingen omstændigheder tilkobles privat udstyr til skolens it-løsning ved brug af kabler. uden forudgående skriftlig aftale fra Herningsholm It-center.


Tina Boel Christensen van Ingen

Uddannelseskonsulent

25 42 48 38
tbvi@slet-dette.agroskolen.dk

 

Tina er tovholder på Agroskolens rekrutteringsindsats og udviklingsprojekter.  

 

Hun brænder for at udvikle Agroskolen til at være den foretrukne landbrugsskole i Midt- og Vestjylland

Thit Friis Bjørn

Mentor, læsevejleder

29 69 64 83
thbj@slet-dette.agroskolen.dk

Thit arbejder med specialpædagogisk støtte til ordblinde samt til unge med diagnoser.

"Jeg brænder for at fastholde SPS-elever i uddannelsen".

Ulla L. Rasmussen

Underviser

22 99 25 04
ulra@slet-dette.agroskolen.dk 

Ulla underviser i praktisk ledelse, produktionsstyring, naturfag, naturpleje, bæredygtighed, matematik, biologi og fysik. Ulla har 20 år som selvstændig landmand samt en naturvidenskabelig uddannelse (Cand. Agro).  

"Jeg brænder for at dele min viden om landbruget med Agroskolens engagerede elever".